Privacy Policy and GDPR (General  Data Protection Regulation)

 1. Collection of information

We collect information from you when you register an account on our website, log in to your account, make a purchase, participate in a competition and/or when you log out. The information collected includes your address, city, company name, country, email address, fax number, field of activity, first name, last name, password, phone number, province, state, username, Various types of Data, VAT Number and ZIP/Postal code.

In addition, we automatically receive and save information from your computer and browser, including your IP address, software and hardware information, and the requested page.

 1. Use of information

The information we collect from you can be used to:
• Personalize your experience and meet your personal needs
• Provide custom ads
• Improve our website
• Improve our customer service and your need for help
• Contact you by email
• Manage a competition, an offer or a survey

 1. E-commerce security

We are the only ones who own the information collected on this site. Your personal identifiable information will not be sold, exchanged, transferred or shared to any other company for any purpose without your consent, except when required to fulfill a request and/or transfer, such as to send an order.

 1. Disclosure to third parties

We do not sell, trade, or otherwise transfer, personally identifiable information to third parties. This does not include trusted third parties that help us drive our site or our company, with the requirement that these parties agree to keep the information confidential.

We believe it is necessary to share information in order to investigate, prevent or take action against illegal activities, suspicious fraud, situations that pose a potential risk to a person’s physical security, breach of our terms of use or other occasions when the law so requires.

 1. Information protection

We take a variety of security measures to protect your personal information. We use advanced encryption methods (TLS 1.2, ECDHE_RSA with P-256 and AES_128_GCM) to protect sensitive data transmitted over the Internet. We also have encrypted connections to our administration interface as well as between internal services within the company.

Only employees who will perform a specific job (eg billing or customer service) will have access to personally identifiable information. The computers/servers used to store personally identifiable information are stored in a secure environment.

Do we use cookies?

Yes. Our cookies improve access to our site and identify recurring visitors. In addition, our cookies enhance the user experience by tracking and targeting the user’s interests. Our use of cookies is generally not linked to personally identifiable information on our site and is destroyed immediately upon logout.

 1. Unsubscribe

We use the email address you provide us to send information and updates regarding your order, single newsletters, related product information, etc. If you no longer want to receive such messages, you’ll find information on how to unsubscribe at the beginning of each email.

 1. Retention of Information

We will retain your personal information as long as it is required for the purposes for which it is used, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting or other legal requirements).

 1. Your Privacy Rights

Upon request we will provide you with information about whether we hold any of your personal information. To request this information please contact us at info@nordicbiosite.com. To make a request to have personal information maintained by us returned to you or removed, please email info@nordicbiosite.com. Requests to access, change, or remove your information will be handled within thirty (30) days.

 1. Consent

By using our site, you agree to our privacy policy.

 


 1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp, deltar i en tävling och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och/eller kreditkort.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

 1. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
• Tillhandahålla anpassade annonser
• Förbättra vår hemsida
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta dig via e-post
• Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

 1. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 1. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder (TLS 1.2, ECDHE_RSA med P-256 och AES_128_GCM) för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Vi har även krypterad anslutning till vårat administrationsgränssnitt samt mellan olika tjänster internt på bolaget.
Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats och förstörs direkt vid utloggning.

 1. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i början av varje e-postmeddelande.

 1. Behållande av informationVi behåller din personliga information så länge det krävs för de ändamål för vilka den används, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatter, bokföring eller andra juridiska krav).
 2. Din integritetsrättigheterPå begäran kommer vi att ge dig information om huruvida vi har någon personlig information.För att begära denna information, kontakta oss på info@nordicbiosite.com. För att göra en begäran om åtkomst eller ändring av den information vi har sparad, eller önskan om att ta bort dessa uppgifter, vänligen maila info@nordicbiosite.com. Begäran om åtkomst, ändring eller borttagning av din information kommer att hanteras inom trettio (30) dagar.
 3. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.